ALGEMENE VOORWAARDEN PHOTOGRAPHY BERTINA SCHUURMAN

1.Definitie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Aw: Auteurswet 1912;
  • Fotografisch werk: Fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  • Fotograaf: de gebruiker in de zin van artikel 6: 231 BW;
  • Wederpartij: de Wederpartij in de zin van artikel 6: 231 BW;
  • Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de in van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 

2.Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Photography Bertina Schuurman en de Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na beëindiging van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Photography Bertina Schuurman eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

 

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

 

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

4.2 Indien Photography Bertina Schuurman het verschuldigde bedrag niet binnen de in artikel 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

 

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Photography Bertina Schuurman ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

 

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang Wederpartij enige uitstaande factuur van Photography Bertina Schuurman nog niet heeft voldaan.

 

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail
aan Photography Bertina Schuurman te worden meegedeeld. Photography Bertina Schuurman heeft het recht binnen een redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 

6. Opdracht

6.1 De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij Photography Bertina Schuurman en wel tijdig
voor aanvang van de opdracht.

 

6.2 Photography Bertina Schuurman voert de opdracht uit naar eigen technische en creatief inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid.

 

6.3 De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatverbintenis.

 

6.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Photography Bertina Schuurman slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Photography Bertina Schuurman is geretourneerd.

 

6.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Photography Bertina Schuurman recht op de overeengekomen vergoeding. In geval van annulering is de niet – professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reed verrichte werkzaamheden.

 

7. Levering

Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.

 

8. Ziekte/overmacht

8.1 Photography Bertina Schuurman is niet aansprakelijk voor het niet – tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.

 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Photography Bertina Schuurman geen invloed kan uitoefenen en waardoor Photography Bertina Schuurman niet in staat is haar verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.

 

8.3Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van Photography Bertina Schuurman in overleg met de opdrachtgever, worden overgenomen door een college – fotograaf. Deze wordt aangewezen door Photography Bertina Schuurman.

 

8.4 Indien Photography Bertina Schuurman bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

 

9. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Photography Bertina Schuurman.

 

10. Licentie

10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk / per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Photography Bertina Schuurman is omschreven in de offerte en/of opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

 

10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Photography Bertina Schuurman hebben bedoeld.

 

10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeengekomen worden en valt niet onder artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.

 

10.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Photography Bertina Schuurman.

 

10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden.

 

11. Inbreuk op auteursrecht

11.1 Elk gebruiker van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Photography Bertina Schuurman.

 

11.2 Bij inbreuk komt Photography Bertina Schuurman een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal door Photography Bertina Schuurman gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten).

 

12. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

 12.1 De naam van Photography Bertina Schuurman dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografische werk in de publicatie te worden opgenomen.

 

12.2 De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Photography Bertina Schuurman artikel 25 lid 1 sub c en d Auteurswet in acht.

 

12.3 Voor iedere inbreuk op de aan Photography Bertina Schuurman toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van door de Photography Bertina Schuurman gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe- en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke-en buitengerechtelijke kosten).

 

13. Aansprakelijkheid en rechten van derden

13.1 Photography Bertina Schuurman is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

 

13.2 Photography Bertina Schuurman is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Photography Bertina Schuurman.

 

13.3 De aansprakelijkheid van Photography Bertina Schuurman is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 

13.4 Indien derden jegens de Photography Bertina Schuurman en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en Photography Bertina Schuurman in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 

14. Faillissement/ Surseance

14.1 Zowel Photography Bertina Schuurman als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Photography Bertina Schuurman het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

15. Rechts- en forumkeuze

15.1 Alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

 

15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Photography Bertina Schuurman en de Wederpartij,

zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

0-0-0-0-0-0-0

Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel